Klasyfikacja śródroczna klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Gdowie 2018/2019
Dodane przez admin dnia Grudzień 03 2018 22:44:32

KLASY GIMNAZJALNE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie zarządza, że do dnia 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – należy poinformować rodziców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich lub nagannych ocenach zachowania.
Natomiast do dnia 03 stycznia 2019 r. (czwartek) – nauczyciele zobowiązani są do ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.