Klasyfikacja śródroczna klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Gdowie 2018/2019
Dodane przez admin dnia Grudzień 03 2018 22:43:26

KLASY I - VIII

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie zarządza, że do dnia 03 stycznia 2019r. (czwartek) nauczyciele prowadzący zajęcia oraz wychowawcy klas są zobowiązani do okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniów oraz do ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wpisując je piórem lub długopisem w dziennikach lekcyjnych.