EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Cele kształcenia - wymagania ogólne

 

I. Znajomość powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.

    Uczeń rozumie znaczenie powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej.

 

II. Przygotowanie do działania ratowniczego.

    Uczeń zna zasady prawidłowego działania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia.

 

III. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Uczeń umie udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

 

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

 

1. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. Uczeń:

1) omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wymienia podstawowe dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie obrony cywilnej w świecie.

 

2. Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń. Uczeń:

1) przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi, pożaru itp.;

2) omawia zasady ewakuacji ludności, zwierząt z terenów zagrożonych;

3) wyjaśnia zasady zaopatrzenia ludności ewakuowanej w wodę i żywność;

4) charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy;

5) wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia;

6) wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku;

7) omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych;

8) uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.

 

3. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki. Uczeń:

1) omawia wpływ środków promieniotwórczych na ludzi, zwierzęta, żywność i wodę;

2) wymienia sposoby zabezpieczenia żywności i wody przed skażeniami;

3) wyjaśnia znaczenie pojęć: odkażanie, dezaktywacja, dezynfekcja, deratyzacja;

4) wyjaśnia, na czym polegają zabiegi sanitarne i specjalne.

 

4. Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach. Uczeń:

1) wymienia rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania;

2) rozpoznaje znaki substancji toksycznych na pojazdach i budowlach;

3) wyjaśnia zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznej, środka transportu lub rozszczelnienia zbiorników z substancjami toksycznymi;

4) wykorzystuje różne materiały na zastępcze środki ochrony dróg oddechowych i skóry.

 

5. Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Uczeń:

1) definiuje i rozpoznaje rodzaje alarmów i sygnałów alarmowych;

2) charakteryzuje zasady zachowania się ludności po ogłoszeniu alarmu;

3) umie zachować się w szkole po ogłoszeniu alarmu.

 

6. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc. Uczeń:

1) uzasadnia znaczenie udzielania pierwszej pomocy;

2) omawia zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika;

3) wzywa odpowiednią pomoc;

4) rozpoznaje stopień zagrożenia osoby poszkodowanej i wyjaśnia zasady bezpiecznego postępowania w rejonie wypadku;

5) omawia zasady zabezpieczenia miejsca wypadku;

6) wyjaśnia, jak należy udzielać pomocy w wypadku drogowym, podczas kąpieli, załamania lodu, porażenia prądem;

7) omawia sposób wynoszenia poszkodowanego ze strefy zagrożenia;

8) rozpoznaje stan przytomności, bada oddech i tętno;

9) wymienia zagrożenia dla osoby nieprzytomnej;

10) układa osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej;

11) wykonuje samodzielnie resuscytację krążeniowo-oddechową;

12) udziela pomocy osobie porażonej prądem;

13) wyjaśnia, dlaczego duży krwotok i wstrząs pourazowy zagrażają życiu;

14) tamuje krwotok za pomocą opatrunku;

15) udziela pomocy przy złamaniach i zwichnięciach;

16) udziela pomocy przy zatruciach: pokarmowych, lekami, gazami, środkami chemicznymi;

17) omawia skutki działania niskiej i wysokiej temperatury na organizm ludzki;

18) udziela pomocy osobie poszkodowanej przy oparzeniu termicznym i chemicznym.